;

Hướng dẫn chạy node Zora Network

Airdrop

Posted by Thanh Dat - 30/11/2023

CryptoViet Info

    MỤC LỤC

Zora Network là một layer 2 trên Ethereum được xây dựng để mở rộng khả năng và cải thiện của mạng lưới Ethereum. Dự án gọi vốn được tổng cộng 60 triệu đô từ các quỹ đầu tư hàng đầu như Coinbase Ventures, Haun Ventures, Kindred Ventures. Bài viết bên dưới CryptoViet Info sẽ hướng dẫn anh em chạy node Zora nhé!

Cấu hình yêu cầu

Để có thể chạy node Zora, anh em cần đáp ứng cấu hình tối thiểu bên dưới:

  • 16 GB RAM
  •  SSD ít nhất 200 GB trống

Hướng dẫn mua VPS trên Contabo

Để chạy node anh em cần có VPS, có thể sử dụng PQ Hosting hoặc Contabo. Xem hướng dẫn mua VPS trên Contabo tại đây. Anh em nên chọn Size để đủ Storage chạy nhiều node cùng lúc nhé.

Zora-02.JPG

Hướng dẫn chạy node Zora

Cài đặt Docker

sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

Thêm Docker repository vào Apt sources

echo \ 
"deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
"$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update

Cài đặt dependencies

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose -y

Clone Conduit Github repository

git clone https://github.com/conduitxyz/node.git

Truy cập vào thư mục node

cd node

Download Zora Mainnet Folder

./download-config.py zora-mainnet-0

Set value cho Conduit Network

export CONDUIT_NETWORK=zora-mainnet-0

Tạo APIs trên Alchemy

Zora-03.jpg

Zora-05.jpg

Thêm APIs của bạn vào file environment

 
cp .env.example .env 
nano .env

Thay "http://11rpc" bằng Alchemy Account API key anh em đã tạo ở bước trên.

Zora-06.jpg

Zora-07.jpg

Sau khi đã paste https vào file nano , anh em ấn Ctrl + S để lưu file và Ctrl + X để thoát file.

Start Screen Session

screen -S log

Khởi chạy Zora node

docker compose up --build

Hướng dẫn chạy node này mình tham khảo từ BlokdropsConduit network (đơn vị chịu trách nhiệm vận hành node cho Zora. Nếu gặp lỗi trong quá trình chạy, anh em có thể vào Telegram để team mình hướng dẫn fix bugs nhé.

DISCLAIMER: Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không đại diện cho lời khuyên đầu tư. Để đưa ra quyết định đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu.

Có thể bạn sẽ quan tâm

Recent PostPopular Post
Categories
Follow Us
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
©2017 CryptoViet Info. All Rights ReservedMedia Kit