;

AMA CryptoViet Info x Casper Association - Tương lai của Casper Network 2024+?

Analytics

Posted by Dang Khoi - 22/01/2024

CryptoViet Info

  MỤC LỤC

Buổi AMA Giữa CryptoViet Info và Casper Association được tổ chức tại group telegram Nghiện Coin - buổi AMA xoay quanh chủ đề “Tương lai của Casper Network ? - một network thế hệ mới và sử dụng cho doanh nghiệp”. Đến buổi AMA có sự hiện diện của Steve Careaga, giám đốc phát triển hệ sinh thái Casper của Casper Association. Dưới đây là nội dung của buổi AMA, các độc giả CryptoViet Info đọc để hiểu hơn.

Introduce

Today I’m honored to speak with Steve Careaga, Managing Director of Growth at Casper.

Would you please give us a brief introduction of yourself? Let’s start with Steve.

“Hôm nay Nghiện Coin Channel rất vinh dự được giới thiệu vị khách mời cho buổi AMA này: Steve Careaga - Giám đốc điều hành tăng trưởng tại Casper.
Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân bạn được không? Tôi xin mời Steve giới thiệu trước.”

Steve Careaga:

Hello, my name is Steve Careaga. I’m the Co-Founder of Casper and currently the Director of Strategic Relations for the Casper Association.

“Xin chào, tôi là Steve Careaga. Tôi là Người đồng sáng lập của Casper và hiện là Giám đốc Quan hệ Chiến lược của Hiệp hội Casper.”

Admin:

Welcome guests. Steve, Could you please briefly introduce Casper Network to us?

“Thật vui khi được chào đón các vị khách đến với buổi AMA hôm nay. Bạn có thể vui lòng giới thiệu ngắn gọn về Casper Network cho chúng tôi được không Steve?”

Steve Careaga:

When we started Casper our goal was to build a future proof L1 POS blockchain that was easy to build on and had the ability to grow and adapt over time. I believe we’ve created such a blockchain. My focus is to help build the ecosystem, create relationships with builders and developers.

“Khi chúng tôi bắt đầu xây dựng Casper, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một future proof L1 POS blockchain mà các dự án có thể dễ dàng xây dựng trên nó và có khả năng phát triển cũng như thích ứng theo thời gian. Tôi tin rằng chúng tôi đã tạo ra một blockchain như vậy. Trọng tâm của tôi là giúp xây dựng hệ sinh thái, tạo mối quan hệ với các builders và developers.”

Answer The Questions

Question 1

After so many years of development, what breakthroughs has Casper Network made compared to other Layer 1 projects on a technical level, and what are the differences?

“Hãy đến với câu hỏi đầu tiên nhé: Theo thì sau nhiều năm phát triển, Casper Network đã đạt được những bước đột phá nào so với các dự án Layer 1 khác về mặt kỹ thuật và điểm khác biệt là gì?”

Steve Careaga:

- Casper was designed for institutional adoption which makes it incredibly powerful. Indeed it has built in upgradability of smart contracts and token metadata which allows much more flexibility when it comes to developing one's project on blockchain.

- Let me explain quickly what that means: the past remains immutable, you cannot change it, but in the future when you need to make changes to your smart contracts you can do so seamlessly with Casper. Another exciting development that I would like to mention is the groundbreaking features coming with Casper 2.x, like refundable gas fees and native multisig capabilities. Finally, for projects looking for an Apple-like experience with blockchain: cspr.click from Make offers a great suite of products: wallet aggregator, low code tool for Developers, on-ramps, node services, etc. all in one place.

- Other breakthroughs that I’d like to highlight include our recent Casper 1.5 release which increased the versatility our chain for our ecosystem by:

 • Fast Nodes Joining (including redelegation or moving your stake to other nodes).
 • Casper’s Speculative Execution Environment (which allows you to run your new contract against Mainnet without actually committing it on-chain, which means you get to de-bug what might happen in the ‘live environment’.... So moving from TestNet to Mainnet can be done seamlessly for all our new projects.
 • You also get a real sense on ‘Gas Cost’ estimation for your product and that crucial experience of how your product might react ‘in the wild’ so you can launch with confidence
 • We have weighted key management - which lets you control the permissions and controls of your contract product in ways not possible before, giving your team the customization and control at each level that can add real value to development and management of your Web3 business. This also has positive implications for how you can manage ID.

“- Casper được thiết kế để áp dụng cho các tổ chức, điều này khiến nó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sự thật là như vậy, nó đã xây dựng khả năng nâng cấp của các smart contracts và siêu dữ liệu mã thông báo - token metadata, cho phép linh hoạt hơn nhiều khi phát triển dự án của một người trên blockchain.

- Hãy để tôi giải thích nhanh điều đó có nghĩa là gì: quá khứ vẫn bất biến, bạn không thể thay đổi nó, nhưng trong tương lai, khi bạn cần thực hiện các thay đổi đối với smart contract của mình, bạn có thể thực hiện điều đó một cách liền mạch với Casper. Một sự phát triển thú vị khác mà tôi muốn đề cập đến là các tính năng đột phá đi kèm với Casper 2.x, như phí gas được hoàn lại và khả năng đa chữ ký gốc. Cuối cùng, đối với các dự án đang tìm kiếm trải nghiệm giống như Apple với blockchain: cspr.click từ Make cung cấp một bộ sản phẩm tuyệt vời: công cụ tổng hợp ví, công cụ low code dành cho Developer, dịch vụ on-ramp, dịch vụ node , v.v., tất cả ở cùng một nơi.

- Những đột phá khác mà tôi muốn nhấn mạnh bao gồm bản phát hành Casper 1.5 gần đây của chúng tôi, giúp tăng tính linh hoạt của chuỗi cho hệ sinh thái của chúng tôi bằng cách :

 • Tham gia Fast Node (bao gồm cả việc ủy quyền lại hoặc chuyển phần stake của bạn sang các node khác).
 • Casper’s Speculative Execution Environment cho phép bạn có thể kiểm tra hợp đồng mới trên Mainnet mà không ảnh hưởng đến chuỗi thực. Điều này cho phép debug trước khi triển khai chính thức, giúp quá trình chuyển từ TestNet sang Mainnet suôn sẻ và ít rủi ro hơn cho các dự án mới.
 • Bạn có được ước tính chính xác về chi phí gas cho sản phẩm, đồng thời trải nghiệm thực tế về cách sản phẩm vận hành trong môi trường thật, giúp bạn tự tin tung ra sản phẩm.
 • Casper cung cấp "weighted key management" - "quản lý khóa theo trọng số", cho phép bạn kiểm soát quyền hạn và các điều khiển của hợp đồng sản phẩm theo những cách chưa từng có trước đây. Điều này mang lại cho nhóm của bạn khả năng tùy chỉnh và kiểm soát ở từng cấp độ, có thể tạo ra giá trị thực sự cho quá trình phát triển và quản lý doanh nghiệp Web3. Nó cũng mang lại những tác động tích cực đến cách bạn quản lý ID.”

Question 2

Steve, This year can be said to be an important milestone in the development of Casper Network. This year Casper Network upgraded to version 1.5. This upgrade introduced a series of new and improved features, making Casper Network the only Layer 1 blockchain capable of debugging real-time, composable smart contracts on the mainnet. And now you have recently released an updated vision - tell us more.

“Steve, Năm nay có thể nói là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Casper Network. Năm nay Casper Network đã nâng cấp lên phiên bản 1.5. Bản nâng cấp này đã giới thiệu một loạt tính năng mới và cải tiến, biến Casper Network trở thành blockchain Layer 1 duy nhất có khả năng gỡ lỗi (debug) real-time, các smart contract có thể tổng hợp trên mainnet. Và bây giờ các bạn vừa phát hành một updated vision hãy cho chúng tôi biết thêm được không?”

Steve Careaga:

- Some of the features that we’re releasing and will be releasing are: Well Casper Network is designed, first and foremost, for enterprise-grade applications and deployments for any project, business, or government agency – with a feature set that allows for flexible permissions, upgradability, energy efficiency, low latency, and high security. Casper is built to grow along with changing business and developer preferences. Upgradeable Smart Contracts ensure developers and enterprises can improve their applications over time. WebAssembly support ensures non-crypto devs can onboard quickly. This has already attracted multiple enterprises and Web3 teams to develop partnerships with Casper.
- Over this next phase of Casper we are also looking at expanding the versatility of our abilities to include:

 • Language-Agnostic Smart Contracts: Utilizes WebAssembly (Wasm), enabling most common programming languages to develop applications without learning new languages.
 • Network Architecture: Features a global state as a Merkle trie key-value store for accounts, contracts, and data. Uses an account-based, Proof-of-Stake (PoS) model where changes to the global state occur post-consensus among validator nodes.
 • Smart Contract Functionality: Supports permanent installation of smart contracts with upgrade capabilities. Contracts are accessed through Unforgeable References (URefs) with varying access levels. Features multi-signature approvals and weighted keys for additional security.
 • Consensus Mechanism: Achieves consensus through a PoS method. Validator nodes are chosen via an auction process, contributing to network security and decision-making.
 • Accounts and Multi-Signature Functionality: Accounts are created using public and secret keys and can feature multi-signature security for enhanced control.
 • Deploys and Network Communications: Users interact with the network through 'deploys', requests for changes to the global state. These undergo a lifecycle including gossiping across nodes, block proposal, consensus, and execution.
 • Execution Semantics and External FFI: Casper supports various functions through an External Foreign Function Interface (FFI) for interacting with the network, providing flexibility and security in contract execution.

“- Một số tính năng chúng tôi đang phát hành và sẽ phát hành là:
Trước hết, Casper Network được thiết kế cho các ứng dụng và triển khai cấp doanh nghiệp dành cho bất kỳ dự án, doanh nghiệp hay cơ quan chính phủ nào - với bộ tính năng cho phép cấp quyền linh hoạt, nâng cấp, tiết kiệm năng lượng, độ trễ thấp và bảo mật cao. Casper được xây dựng để phát triển cùng với những thay đổi trong nhu cầu của doanh nghiệp và developer. Hợp đồng thông minh nâng cấp được đảm bảo cho phép các developer và doanh nghiệp cải thiện ứng dụng của họ theo thời gian. Hỗ trợ WebAssembly đảm bảo các developer không chuyên về crypto có thể tham gia nhanh chóng. Điều này đã thu hút nhiều doanh nghiệp và đội ngũ Web3 hợp tác phát triển với Casper.

- Trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Casper, chúng tôi đang hướng tới việc mở rộng tính đa năng của nền tảng, bao gồm:

 • Hợp đồng thông minh không phụ thuộc ngôn ngữ: Sử dụng WebAssembly (Wasm), cho phép phát triển ứng dụng bằng hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến mà không cần học ngôn ngữ mới. 
 • Kiến trúc mạng: Dữ liệu toàn cầu được lưu trữ dưới dạng key-value trong Merkle trie - một cấu trúc dữ liệu hiệu quả và bảo mật cao. Mạng sử dụng mô hình Proof-of-Stake (PoS) dựa trên tài khoản, nghĩa là các thay đổi chỉ được áp dụng sau khi đạt được sự đồng thuận giữa các node xác thực. Điều này đảm bảo tính ổn định và an toàn của mạng.
 • Chức năng hợp đồng thông minh: Smart contract có thể được cài đặt vĩnh viễn trên Casper, nhưng vẫn có thể nâng cấp để cải thiện chức năng hoặc sửa lỗi. Contract được truy cập thông qua các tham chiếu không thể giả mạo (URefs) với các mức truy cập khác nhau. Cung cấp các tùy chọn bảo mật nâng cao như xác thực đa chữ ký và khóa trọng số.
 • Cơ chế đồng thuận: đạt được sự đồng thuận thông qua một phương thức Proof-of-Stake (PoS). Các node xác thực được lựa chọn thông qua một quá trình đấu giá, góp phần vào tính bảo mật và ra quyết định của mạng lưới.
 • Tài khoản và chức năng đa chữ ký: Tài khoản được tạo bằng bộ khóa công khai và bí mật, đồng thời có tính năng bảo mật đa chữ ký giúp tăng cường tính an toàn và kiểm soát đáng kể
 • Triển khai và giao tiếp mạng: Người dùng tương tác với mạng Casper thông qua các "triển khai" (deploy). Đây là những yêu cầu thay đổi trạng thái toàn cầu của mạng. Mỗi yêu cầu trải qua một vòng đời bao gồm: Truyền tin giữa các node, đề xuất khối, đồng thuận và thực thi
 • Khả năng thực thi và Giao diện hàm bên ngoài (External FFI): Casper hỗ trợ nhiều chức năng đa dạng thông qua Giao diện hàm bên ngoài (External FFI) để tương tác với mạng lưới, mang đến sự linh hoạt và bảo mật trong quá trình thực thi hợp đồng.”

Question 3

Casper Network released the $25 million Casper Accelerate Grant Program this year. Which specific groups and industry sectors is it mainly targeting? How can ordinary developers participate in this Grant? What specific content does the Developer Portal contain, and how does it assist developers in deploying on the Casper network?

“Chương trình Grant trị giá 25 triệu đô la Casper Accelerate Grant Program được Casper Network công bố trong năm nay. Nhóm và ngành nào là mục tiêu chính của chương trình này? Làm thế nào các developer bình thường có thể tham gia Grant? Cổng thông tin dành cho developer cụ thể chứa những nội dung gì và hỗ trợ developer triển khai trên mạng Casper như thế nào?”

Steve Careaga:

- Let me start by explaining the difference between the Casper Accelerate grant program and the Casper DevRewards program. The Casper Accelerate grant program is designed to support decentralized applications and middleware/infrastructure initiatives.

- The focus is different for the dev rewards program which focuses on engaging the Casper developer community and allows direct feedback regarding our documentation, developer portal, and any technical aspect the developer community is interested in.

- There is no specific industry or type of project that is eligible. However, we are looking for projects that will have a direct impact on increasing the number of transactions on Casper, increase the tvl or support the creation of more active wallets to the network. So on-chain utilization and ecosystem growth is very important for us.

- For infrastructure projects, the focus is on very capable technical teams whose tools make it significantly easier for developers to build on Casper, increase interoperability or use some of our key standards like CEP-78 for Dynamic-NFT.

- For end-user applications, we need to see that the project is well funded, with a strong track-record, and can describe clearly why Casper makes sense to them.

- I highly recommend it if you are thinking about great ways to start getting involved in Casper and don’t have a full project that you are building but want get interacting with our code or get familiar with our ecosystem to check the Developer Rewards Program.

- To access our full on Grants programs please check out: https://casper.network/en-us/lp/accelerate-grant-program

“- Đầu tiên, tôi muốn giải thích sự khác biệt giữa chương trình tặng thưởng Casper Accelerate và chương trình Casper DevRewards. Chương trình Casper Accelerate được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung (dApps) và các sáng kiến về middleware (phần mềm trung gian)/cơ sở hạ tầng.

- Chương trình DevRewards thì tập trung vào việc thu hút cộng đồng developer Casper và nhận phản hồi trực tiếp về tài liệu, cổng thông tin dành cho developer và bất kỳ khía cạnh kỹ thuật nào mà cộng đồng developer quan tâm. Không có ngành hay loại dự án cụ thể nào bị giới hạn, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm các dự án có tác động trực tiếp đến việc tăng số lượng giao dịch trên Casper, tăng tổng giá trị bị khóa (TVL) hoặc hỗ trợ tạo ra nhiều ví hoạt động hơn trên mạng. Do đó, việc sử dụng on-chain và phát triển hệ sinh thái rất quan trọng đối với chúng tôi.

- Đối với các dự án cơ sở hạ tầng, chúng tôi tập trung vào các đội kỹ thuật có năng lực cao, những người tạo ra các công cụ giúp developer dễ dàng xây dựng trên Casper, tăng khả năng tương tác hoặc sử dụng một số tiêu chuẩn then chốt của chúng tôi như CEP-78 cho Dynamic-NFT.

- Đối với các ứng dụng dành cho end-user, chúng tôi cần thấy dự án được tài trợ tốt, có thành tích tốt và có thể mô tả rõ ràng lý do tại sao Casper phù hợp với họ.

- Nếu bạn đang nghĩ về những cách tuyệt vời để bắt đầu tham gia Casper và không có một dự án hoàn chỉnh nào để xây dựng nhưng muốn tương tác với code hoặc làm quen với hệ sinh thái, mình thực sự khuyên bạn nên xem qua Chương trình DevRewards.

- Để truy cập đầy đủ các chương trình Grants, vui lòng tham khảo: https://casper.network/en-us/lp/accelerate-grant-program”

Question 4

Steve, Casper blockchain is built and optimized for developers. Can you elaborate on what makes the Casper network better for developers and enterprises than other networks?

“Steve, Casper blockchain được xây dựng và tối ưu hóa cho các developer. Bạn có thể giải thích điều gì khiến mạng Casper trở nên tốt hơn cho các developer và doanh nghiệp so với các network khác không?”

Steve Careaga:

- Casper Network is optimized for enterprise and developer adoption. While leveraging blockchain technology, the network seeks to accelerate business operations via unique features like predictable network fees, upgradeable contracts, on-chain governance, privacy flexibility, and developer-friendly languages. Casper's core features and strengths enable developers and enterprises to reap the benefits of blockchain technology. 

- Check out our full Dev Portal: https://docs.casper.network/developers/

- We are future proofed meaning we are in a constant state of improvement and have the ability to add new and exciting features as they are invented or our business customers demand. That is truly inspiring …. Casper has a chain that is not limited by current state of the art technology as it will continue to grow and evolve overtime to meet real world needs. It is software, we don’t think of it as something that you build once and that's it, we look to the future and it's exciting.

“- Casper Network được thiết kế tối ưu cho việc áp dụng của doanh nghiệp và developer. Mặc dù tận dụng công nghệ blockchain, mạng lưới hướng tới việc đẩy nhanh hoạt động kinh doanh thông qua các tính năng độc đáo như phí mạng dự đoán được, hợp đồng nâng cấp, quản trị on-chain, linh hoạt về quyền riêng tư và ngôn ngữ thân thiện với developer. Các tính năng và thế mạnh cốt lõi của Casper cho phép developer và doanh nghiệp tận hưởng những lợi ích của công nghệ blockchain.

- Hãy xem Dev Portal đầy đủ của chúng tôi: https://docs.casper.network/developers/

- Chúng tôi có tính "future proofed", nghĩa là chúng tôi luôn trong trạng thái cải tiến liên tục và có khả năng thêm các tính năng mới và thú vị khi chúng được phát minh hoặc khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi yêu cầu. Điều này thực sự truyền cảm hứng ... Casper có một chuỗi không bị giới hạn bởi công nghệ hiện đại, nó sẽ tiếp tục phát triển và thay đổi theo thời gian để đáp ứng nhu cầu thực tế. Đó là phần mềm, chúng tôi không coi nó là thứ bạn xây dựng một lần và thế là xong, chúng tôi hướng tới tương lai và nó thật thú vị.”

Question 5

What are the advantages of Casper Network technology in the gaming and entertainment and gaming fields? The enhanced version of Casper Network CEP-78 is the first NFT standard based on account access on the market. Can you briefly explain what the advantages are?

“Những lợi thế của công nghệ Casper Network trong lĩnh vực trò chơi và giải trí  là gì? Phiên bản nâng cao của Casper Network CEP-78 là tiêu chuẩn NFT đầu tiên dựa trên quyền truy cập tài khoản trên thị trường. Bạn có thể giải thích ngắn gọn những lợi thế là gì không?”

Steve Careaga:

Even though Casper is a multipurpose layer-one blockchain, it is extremely well suited for entertainment and gaming. And this is because you can scale without sacrifice: the blockchain is designed for real-world speed and security, with low energy usage; It's built through familiar tools and open architectures; it is flexible so you can choose hybrid solutions; and it maintains low cost of transaction.

The Casper cep78 standard is very exciting for gaming and entertainment because you can easily:

 • Choose ownership mode - for example "Minter" (NFT cannot be transferred).
 • Choose burn mode - burnable or not.
 • Define metadata schema - raw, standardized, custom validated.
 • Control if metadata is mutable, who can be token owner, etc.
 • Build in royalties.

So it's a very versatile standard and we're excited that many projects in our ecosystem are now ramping up its utilization.

“Mặc dù Casper là một blockchain layer-one đa năng, nó cực kỳ phù hợp cho lĩnh vực giải trí và game. Lý do là vì bạn có thể mở rộng quy mô mà không phải hy sinh tính năng nào: blockchain được thiết kế với tốc độ và bảo mật thực tế, mức tiêu thụ năng lượng thấp; được xây dựng bằng các công cụ quen thuộc và kiến trúc mở; linh hoạt để bạn có thể chọn các giải pháp hybrid; và vẫn duy trì chi phí giao dịch thấp.

Tiêu chuẩn cep78 của Casper rất thú vị cho game và giải trí vì bạn có thể dễ dàng:

 • Chọn chế độ sở hữu: Ví dụ "Minter" (NFT không thể chuyển nhượng).
 • Chọn chế độ burn: Có thể burn hay không.
 • Xác định lược metadata: Thô, chuẩn hóa, tùy chỉnh xác thực.
 • Kiểm soát tính thay đổi của metadata, ai có thể là chủ sở hữu token, v.v.
 • Tích hợp phí bản quyền.

Vì vậy, CEP-78 là một tiêu chuẩn rất linh hoạt và chúng tôi rất vui mừng khi thấy nhiều dự án trong hệ sinh thái Casper đang tích cực sử dụng tiêu chuẩn này.”

Question 6

Steve, What are the major breakthroughs and milestones in the ecosystem developments of Casper Network? How does Casper Network view the Vietnamese market and what are its plans?

“Steve,Những bước đột phá và cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển hệ sinh thái của Casper Network là gì? Casper Network xem thị trường Việt Nam như thế nào và kế hoạch của các bạn là gì?”

Steve Careaga:

- The Casper ecosystem has been growing steadily over the past couple of years. We’ve added NFTs, NFT market places, gaming, infrastructure, and several other important applications. We expect this trend will continue to accelerate.

- The Vietnam community has always been very important to Casper. We’ve had many supporters and community members from Vietnam. We’ve also had several developers and contractors from Vietnam. So Vietnam is and always will be critical to our success.

- We got a great chance to meet a lot of the Vietnam community that traveled to Token2049 this year and from all around the world! We hope to do more local community activities in 2024 in Asia and Vietnam.

“- Hệ sinh thái Casper đã phát triển ổn định trong những năm qua. Chúng tôi đã thêm vào đó các NFT, sàn giao dịch NFT, trò chơi, cơ sở hạ tầng và một số ứng dụng quan trọng khác. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục tăng tốc.

- Cộng đồng Việt Nam luôn rất quan trọng đối với Casper. Chúng tôi đã có rất nhiều người ủng hộ và thành viên cộng đồng đến từ Việt Nam. Chúng tôi cũng đã có một số nhà phát triển và nhà thầu từ Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam luôn là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của chúng tôi.

- Chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ nhiều thành viên cộng đồng Việt Nam đã đến Token2049 trong năm nay và từ khắp nơi trên thế giới! Chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng địa phương hơn vào năm 2024 tại châu Á và Việt Nam.”

Question 7

Casper Network roadmap to 2.0 is about to be launched on the mainnet. Compared with 1.5, what are the advantages and specific improvements of this version?

“Theo roadmap của Casper Network thì phiên bản 2.0 sắp được ra mắt trên mainnet. So với 1.5 thì phiên bản này có ưu điểm và cải tiến cụ thể gì?”

Steve Careaga:

Yes, Casper 1.5 was released over the summer and the CasperLabs team (which is the main consulting and technical provider on Casper, and founded Casper in 2018) is now laser-focused on delivering their upgrade roadmap, which is available for anyone to have a look on our website: https://casper.network/en-us/protocol-roadmap#casper-protocol-roadmap

As well as Casper 2.0, we’ll see 3 sequential upgrades: 

 • Peregrine, focused on shorter block times.
 • Juliet: which adds a new networking layer that makes it easier to maintain, more secure and reduces spam.
 • And finally Condor: implementation of the Zug consensus and rewards mechanism, which brings flexible block times and payment to validators sending finality signatures. The one feature I’m extremely excited about for the ecosystem is the Gas Refunds: it’s an essential step into removing gas fees from the end-user experience and providing a seamless onboarding into web3 applications. 

“ Đúng vậy, Casper 1.5 đã được phát hành vào mùa hè vừa qua và nhóm Casper Labs (đội ngũ tư vấn và kỹ thuật chính của Casper, thành lập Casper vào năm 2018) hiện đang tập trung hoàn toàn vào việc thực hiện lộ trình nâng cấp của họ. Bạn có thể xem lộ trình này trên trang web của chúng tôi: https://casper.network/en-us/protocol-roadmap#casper-protocol-roadmap

Bên cạnh Casper 2.0, chúng ta sẽ chứng kiến 3 bản nâng cấp liên tiếp:

 • Peregrine: Tập trung vào giảm thời gian khối (block time).
 • Juliet: Thêm một lớp mạng mới giúp bảo trì dễ dàng hơn, an toàn hơn và giảm bớt thư rác.
 • Condor: Triển khai cơ chế đồng thuận Zug và cơ chế thưởng, mang đến thời gian khối linh hoạt và thanh toán cho các trình xác nhận gửi chữ ký cuối cùng. Một tính năng mà tôi vô cùng hào hứng cho hệ sinh thái là Hoàn phí Gas: Đây là một bước quan trọng trong việc loại bỏ phí gas khỏi trải nghiệm của người dùng cuối và cung cấp sự liền mạch hơn khi tham gia các ứng dụng web3.”

Question 8

Steve,The BTC halving is coming soon, and many people predict that there will be a bull market next year. What do you think? What are Casper Network’s market and product plans for 2024?

“Steve,BTC halving sắp diễn ra và nhiều người dự đoán rằng sẽ có một thị trường tăng giá vào năm tới. Bạn nghĩ sao? Kế hoạch thị trường và sản phẩm của Casper Network cho năm 2024 là gì?”

Steve Careaga:

- Well I’m bad at predicting the future but I do believe the market will improve next year. Casper’s goal has always been to build an innovative and future proof blockchain. We believe that if we continue to deliver on our goal the world will follow. We just published an updated roadmap on our web-site: https://casper.network/en-us/protocol-roadmap which will give you a good idea where we’re heading in the near future. 

- One thing we can share that is really exciting is IPwe will be minting their 25,000,000 patents on Casper very soon, with their parents as dynamic NFTs. Now, enterprises can confidently advance into the next-generation Web3 ecosystem to manage their IP, with tokenized assets holding verifiable ownership data and auditable, compliant aggregated evidence records. The economic value of the patents is considerable! 

- Other cool ecosystem projects that have recently launched include:

 • GameSwift - The first modular gaming blockchain based on zkEVM Play Web3 games multichain and with no gas fees. https://twitter.com/GameSwift_io
 • RocketX Exchange - The go-to platform for seamlessly transferring digital assets between 200+ blockchains check them out
  https://twitter.com/RocketXexchange
 • Personally I like, Team Finance which allows you to create Tokens really easily on Casper! They allow companies to create, vest, lock, track, and spin up staking pools for their tokens. They have $500 Million secured across 18 Blockchains https://twitter.com/TeamFinance_
 • And last but not least…..Era Guardian, your reliable companion in the Casper network, meticulously tracks the performance of the validators per era. Leveraging the robust capabilities of http://CSPR.cloud to provide both near real-time and historical data, it offers an intuitive interface to ensure stakeholders and validators are well-informed and empowered in their decision-making processes.

- Join the revolution! Explore these pioneers in our Ecosystem at: https://casperstats.io/ecosystem

Also really really important…We are now incharge Casper Blockchain Vietnam, thank you Casper Vietnam team for this gift and please join our Casper Official Telegram Group! So get ready and join today!  https://t.me/Casperblockchainvietnam

“- Tôi không giỏi dự đoán tương lai, nhưng tôi tin rằng thị trường sẽ cải thiện vào năm tới. Mục tiêu của Casper luôn là xây dựng một blockchain sáng tạo và bền vững. Chúng tôi tin rằng nếu tiếp tục thực hiện mục tiêu này, thế giới sẽ theo sau. Chúng tôi vừa công bố lộ trình cập nhật trên trang web https://casper.network/en-us/protocol-roadmap cho bạn biết rõ hướng đi của chúng tôi trong tương lai gần.

- Một điều thú vị sắp tới là IPwe sẽ sớm phát hành 25.000.000 bằng sáng chế của họ trên Casper dưới dạng NFT động. Giờ đây, các doanh nghiệp có thể tự tin bước vào hệ sinh thái Web3 thế hệ tiếp theo để quản lý IP của họ, với tài sản token hóa nắm giữ dữ liệu sở hữu xác minh được và các bản ghi bằng chứng tổng hợp có thể kiểm tra và tuân thủ. Giá trị kinh tế của các bằng sáng chế này là rất đáng kể!

- Các dự án thú vị khác trong hệ sinh thái gần đây bao gồm:

 • GameSwift: Blockchain modular game đầu tiên dựa trên zkEVM. Cho phép hơi game Web3 đa chuỗi và không phí gas. https://twitter.com/GameSwift_io 
 • RocketX Exchange: Nền tảng chuyển tài sản kỹ thuật số liền mạch giữa hơn 200 blockchain. https://twitter.com/RocketXexchange
 • Cá nhân tôi thích Team Finance: giúp tạo token dễ dàng trên Casper! Cho phép các công ty tạo, phân bổ, khóa, theo dõi và khởi động các pool staking cho token của họ. Họ đã huy động được $500 triệu từ 18 blockchain khác nhau!
  https://twitter.com/TeamFinance
 • Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: Era Guardian! Người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn trong mạng Casper, chuyên theo dõi chặt chẽ hiệu suất của các validator theo từng era. Bằng cách tận dụng năng lực mạnh mẽ của http://CSPR.cloud, Era Guardian cung cấp cả dữ liệu gần thời gian thực và lịch sử, cùng với giao diện trực quan để đảm bảo các bên liên quan và validator được thông tin đầy đủ và có năng lực ra quyết định sáng suốt.

- Tham gia cuộc cách mạng! Khám phá những dự án tiên phong trong hệ sinh thái của chúng tôi tại: https://casperstats.io/ecosystem . Và cực kỳ quan trọng… Chúng tôi chính thức tiếp quản Casper Blockchain Việt Nam!  Cảm ơn đội ngũ Casper Việt Nam vì món quà tuyệt vời này!

Bạn đã sẵn sàng tham gia cộng đồng Casper sôi động chưa? Hãy tham gia nhóm Telegram chính thức của chúng tôi tại Việt Nam:
https://t.me/Casperblockchainvietnam

Cùng nhau xây dựng những điều tuyệt vời!”

DISCLAIMER: Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không đại diện cho lời khuyên đầu tư. Để đưa ra quyết định đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu.

Có thể bạn sẽ quan tâm

Recent PostPopular Post
Categories
Follow Us
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
©2017 CryptoViet Info. All Rights ReservedMedia Kit